Επίσημα σε ΦΕΚ η παράταση βεβαίωσης μηχανικού • 9 ερωταπαντήσεις για ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, μεταβιβάσεις & αυθαίρετα

Επίσημα σε ΦΕΚ η παράταση βεβαίωσης μηχανικού • 9 ερωταπαντήσεις για ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, μεταβιβάσεις & αυθαίρετα


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4843/2021 με θέμα: “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.”

Στον νόμο ενσωματώθηκε και διάταξη που αφορά στην παράταση της βεβαίωσης μηχανικού. Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το συγκεκριμένο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στις εμπράγματες δικαιοπραξίες ακινήτων, να επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού. Με τοv τρόπο αυτό εναπόκειται στην κρίση των μερών, αν επιθυμούν να προχωρήσουν στη σύνταξη ταυτότητας για το ακίνητο που αφορά η δικαιοπραξία ή αν επιθυμούν η συμβολαιογραφική πράξη να συνοδευτεί από βεβαίωση μηχανικού. Στόχος δε της συγκεκριμένης διάταξης, όπως υπογραμμίζει η αιτιολογική έκθεση, είναι vα αποφευχθούν καθυστερήσεις στη σύναψη των συμβολαίων ακινήτων που δημιουργούνται λόγω της μη εξοικείωσης με την καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίων.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ...

 

Πίσω